Reglementen

Uw persoonsgegevens

U bent in behandeling of begeleiding bij Uniek Fysiotherapie. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij diverse gegevens van u. Gegevens die noodzakelijk zijn om u zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Uniek Fysiotherapie op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet bescherming Persoonsgegevens staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe lang gegevens bewaard worden. Uniek Fysiotherapie heeft in haar Privacyreglement, gebaseerd op de Wet bescherming Persoonsgegevens vastgelegd hoe deze regels door ons uitgevoerd worden.

Om ons werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we gegevens van u vastleggen. Dat doen wij met behulp van een softwareprogramma; Fysiomanager. Daarnaast is dit programma via certificaten gekoppeld aan VECOZO en aan de SBV-Z. U kunt ervan uitgaan dat Uniek Fysiotherapie zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Privacyreglement

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt, dat:

  • De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt;
  • Een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier;
  • De NAW-gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de fysiotherapeuten ontoegankelijk gemaakt;
  • Bij eventuele overdracht aan andere zorgverlener alleen na toestemming van de patiënt de rapportages opgestuurd worden. De goedkeuring van patiënt wordt afgevinkt;
  • Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met de patiënt. de goedkeuring van patiënt wordt afgevinkt;
  • Het patiënten niet is toegestaan de computers te bedienen zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntgegevens;
  • De patiënt te allen tijde recht heeft op inzage in zijn patiëntendossier;
  • De patiënt heeft het recht op een afschrift van zijn patiëntdossier.
  • De patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.

Vernietiging van de patiëntgegevens wordt gedaan door versnippering of door een gecertificeerde instelling.

Inzage

Als u inzage wilt in uw gegevens dan kan dat. U kunt dan uw schriftelijke verzoek hiertoe sturen aan uw behandelend fysiotherapeut